Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Regulamin strony www.rafalnowak.com

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://rafalnowak.com

2. Serwis prowadzony jest przez Edu-Foto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem NIP 5242919212, KRS 0000900426 z siedzibą w 03-137 Warszawa, ul. Pasłęcka 14E/69, reprezentowaną przez Dominikę Kolmaga-Nowak- Prezesa Zarządu,

 dalej zwanym „Sprzedawcą”.

3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

1. Portal – system informatyczny dostępny za pośrednictwem serwisu zamieszczonego pod domeną www.rafalnowak.com, którego właścicielem jest Usługodawca i w ramach którego Sprzedawca świadczy usługi lub dostarcza autorski produkt;

2. Administrator – osoba wyznaczona przez Usługodawcę, zajmująca się nadzorowaniem funkcjonowania całego serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialna za kontakt z Użytkownikiem;

3. Usługi – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w związku z prowadzeniem Portalu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

4. Produkt- autorski kalendarz;

5. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z usług dostępnych na Portalu;

6. Cookies (ciasteczka) – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu www.rafalnowak.com

III. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. Warunki i zasady korzystania z Portalu, w tym rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu;
 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną;
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
 7. Informację o dokumentach regulujących zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Portalu;
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego.

IV. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu urządzenie końcowe Użytkownika powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) Zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej, z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript. (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Opera)

2. Strona Portalu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu o szerokości 1440 px (strona portalu jest w pełni responsywna). Przy mniejszych rozdzielczościach, strona Portalu dostosuje się rozmiarem do rozmiaru przeglądarki.

3. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższego oprogramowania.

4. Instalacja oprogramowania, o którym mowa powyżej jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

5. W Portalu wykorzystane są pliki typu cookies, szczegółowe informacje dotyczące celów, zasad i sposobów korzystania przez witrynę portalu z plików cookies zawiera polityka prywatności Portalu dostępna pod adresem: cookisy

6. Portal informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Portalu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym zwraca się uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Portalu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Użytkownikiem a Portalem.

V. Rodzaje i zakres usług i produktów

1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz potwierdzeniem tego faktu na etapie wypełniania formularza zgłoszeń do portalu https://www.rafalnowak.com/index.php/strona-glowna/formularz-kontaktowy/ oraz podczas zawierania umowy o świadczenie usług wykonywanych za pośrednictwem Portalu www.rafalnowak.com

3. Za pośrednictwem Portalu Sprzedawca świadczy usługi w zakresie przeglądania i przeszukiwania ograniczonych zasobów katalogu treści dostępnych na Portalu, usługę Newsletter dla użytkowników którzy wyrazili wole korzystania z tj usługi i wskazali niezbędne dane w tym zakresie. Usługa dostępna jest nieodpłatnie bez konieczności rejestracji Użytkownika na Portalu. Usługi świadczone z wykorzystaniem panelu logowania dostępne są jedynie dla użytkowników którzy zawarli z Administratorem odrębną pisemna umowa, usługi te realizowane są na zasadach wskazanych w odrębnych pisemnych umowach zawartych z użytkownikami.

4. Rozpoczęcie korzystania z Portalu oraz akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o brzmieniu odpowiadającym treści Regulaminu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od korzystania z Portalu.

5. Za pośrednictwem portalu Użytkownik może dokonać zgłoszenia do Usług poprzez wybranie i wypełnienie formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z koniecznością podpisania umowy. Po wypełnieniu formularza wiadomość trafia bezpośrednio do Fotografa.

6. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych zgodnych ze swoimi danymi osobowymi lub danymi osoby, w imieniu i na rzecz której jest uprawniony do występowania.

7. Użytkownik za pośrednictwem niniejszej strony internetowej może zakupić autorski produkt Fotografa. Decydując się na zamówienie użytkownik zgadza się na warunki zawarte w Regulaminie, a także do uiszczenia wskazanej opłaty za pomocą przelewu bankowego lub płatności elektronicznych.

8. Zakupiony produkt Sprzedawca deklaruje wysłać w terminie niezwłocznym na dane zawarte w zamówieniu elektronicznym. W razie niezgodności lub braku jakiejkolwiek informacji Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Klientem indywidualnie w celu doprecyzowania.

VI. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa przy uwzględnieniu przeznaczenia Portalu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Portalu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

2. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić w sposób stały i nieprzerwany dostęp do Portalu, za wyjątkiem przerw wymuszonych:

 1. względami konserwacyjnymi, technicznymi;
 2. koniecznością przeprowadzenia czynności przywracających sprawność funkcjonalności Portalu;
 3. związanych z modyfikacją funkcjonalności Portalu;
 4. przywrócenia zasobów Portalu do stanu zgodnego z treścią Regulaminu;
 5. wystąpieniem innych przypadków określonych w regulaminie, stanowiących podstawę do ograniczenia dostępu Użytkownika do Portalu bądź wstrzymania świadczenia usług w ramach Portalu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

 1. okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
 2. podejmowaniem przez Użytkowników działań niezgodnych z Regulaminem;
 3. działaniem osób trzecich lub programów powodujących nieprawidłową pracę Portalu lub nieuprawnioną ingerencję w zasoby lub funkcjonalności Portalu;
 4. podaniem w trakcie procesu rejestracji, przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych,
 5. wynikłe z wykorzystania narzędzi lub informacji zamieszczonych w Portalu.

VII. Własność intelektualna

1. Jeśli inaczej nie określono Portalu oraz jej poszczególne elementy, w tym nazwa, logotyp, elementy graficzne, zastosowane rozwiązania techniczne oraz funkcjonalne, a także zamieszczone treści i bazy danych stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie.

2. Użytkownik nie może wykorzystywać materiałów zamieszczonych na Portalu bez wyraźnej, niedomniemanej zgody Usługodawcy.

VIII. Dane Osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu przetwarzane są przez Edu-Foto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 03-137 Warszawa, ul. Pasłęcka 14E/69, która jest ich Administratorem.

2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę określa treść danego formularza zgłoszeniowego.

3. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych w ramach Portalu w zakresie zgłoszenia do wybranej Usługi lub zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług przez Rafała Nowaka. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług w tym świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w celach opisanych w ust. 3 niniejszego artykułu a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiednich zgód, również w celach marketingowych oraz w celu świadczenia usługi newslettera.

5. Użytkownik ma prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, żądania kopii przetwarzanych danych, zgłoszenia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia. Użytkownik może kontaktować się w tym zakresie z Usługodawca pod adresem info@rafalnowak.com lub adresem korespondencyjnym 03-137 Warszawa, ul. Pasłęcka 14E/69.

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Edu-Foto Społka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

IX. Reklamacje

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz funkcjonowania Portalu.

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy. Okres o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje wydłużony o czas udzielenia przez Użytkownika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) dane Użytkownika; b) przedmiot reklamacji; c) uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje należy przesłać na adres poczty elektronicznej info@rafalnowak.com lub na adres: 03-137 Warszawa, ul. Pasłęcka 14E/69.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana odpowiedź i zwrot środków finansowych, jeśli Sprzedawca uzna ją za zgodną.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie głównej Portalu.

2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie głównej Portalu. W przypadku braku zgody Użytkownika na brzmienie zmienionego Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia.